Direct bellen: 0183 629 749

 • home
 • Algemene voorwaarden werkzaamheden WFC

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2016. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere algemene voorwaarden.

1       Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle werkzaamheden, waarvan wij onder welke titel dan ook zaken leveren en/of diensten verrichten, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen.
 2. Deze Voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke offertes en overeenkomsten tussen de partijen. Alleen de directie van WFC is bevoegd enige bepaling in deze Voorwaarden te wijzigen of in te trekken of enige verklaring af te geven die in strijd is met of buitenwerkingstelling beoogt van enige bepaling in deze Voorwaarden; en geen enkele wijziging, intrekking of verklaring als hier bedoeld is bindend voor WFC, tenzij ze schriftelijk vastgelegd en door de directie van WFC ondertekend is.
 3. Informatie en mededelingen in catalogi, folders, prijslijsten, webdocumenten of enige andere documentatie van WFC zijn uitsluitend bedoeld ter informatie, zijn niet bindend en worden verstrekt onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. WFC is gerechtigd deze documentatie te allen tijde zonder nadere mededeling te wijzigen. In geval van inconsistentie tussen dergelijke documentatie en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.

2       Offertes, prijzen en betalingswijze

 1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door de opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden. Onze aanbiedingen vervallen 30 dagen na hun dagtekening, tenzij anders vermeld. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten en advertenties binden ons niet. Dat is wel het geval indien wij in een tot opdrachtgever gerichte aanbieding prijzen noemen, doch in dat geval uitsluitend voor de uit die aanbieding blijkende termijn, respectievelijk tot ten hoogste 30 dagen na de dagtekening daarvan, onverminderd ons recht om evidente fouten te corrigeren. Voor het geval wij geen opdrachtbevestiging verzenden geldt de afleveringsbon of, indien ook deze niet wordt opgemaakt, de factuur als zodanig.
 2. Tenzij anders vermeld bij de aanvaarding van een opdracht zijn alle prijzen van WFC locatie te Arkel. Alle extra kosten en betalingen (zoals kosten die WFC in verband met de opdracht maakt) komen ten laste van de klant.
 3. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien gewijzigde marktprijzen en/of prijsverhogingen door toeleveranciers, dan wel andere ontwikkelingen, zoals wijziging van grondstof-, materiaal- en arbeidskosten, overheidsmaatregelen, assurantiepremies, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen et cetera, daartoe noodzaken. Wij zullen de opdrachtgever van de eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen. Wanneer de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst en meer bedraagt dan tien procent van de oorspronkelijke prijs, heeft de opdrachtgever het recht om binnen vijf dagen na verzending van de in de vorige zin bedoelde schriftelijke mededeling schriftelijk de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, bij gebreke waarvan hij wordt geacht met de prijsverhoging in te stemmen.
 4. Tekeningen, fabricagemethoden en bescheiden, op de opdracht betrekking hebbende en verstrekt door ons, blijven ons eigendom en mogen op geen enkele wijze worden overgenomen, vermenigvuldigd of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven worden.
 5. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en zijn gebaseerd op de tarieven zoals die gelden op de dag van presentatie van het aanbod aan de klant. De toepasselijke belastingen zijn die welke op datum van facturering van kracht zijn.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen bij de aanvaarding van een opdracht is de betalingstermijn van alle facturen dertig dagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen facturen dienen binnen dertig dagen na de factuurdatum kenbaar gemaakt te worden. De betwisting van een (analytisch) resultaat houdt voor een klant geen recht tot uitstel van betaling in.
 7. De klant is van rechtswege en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim veertien dagen na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn. Voor ieder factuurbedrag dat na de vervaldatum openstaat, kan daarenboven een rente van 1% (één procent) per maand in rekening worden gebracht, welke rente maandelijks wordt samengesteld. Bij niet tijdige betaling is de klant het openstaand bedrag plus de daarover berekende rente verschuldigd en daarenboven gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, waaronder de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 8. Betaling van facturen geschiedt via bankoverschrijving of automatische incasso. Voor iedere andere betalingswijze dient vooraf toestemming van WFC verkregen te worden. De klant verbindt zich ertoe op aanwijzing van WFC gegevens omtrent zijn bankrekening zoals IBAN-nummers te verstrekken.
 9. WFC is gerechtigd betaling van maximaal 100% van de geoffreerde prijs te verlangen als voorwaarde voor aanvaarding van de opdracht.

3       Plaatsen van een opdracht

 1. Een opdracht van een klant wordt uitsluitend als geldig beschouwd indien deze is verzonden per post of fax of een ander (elektronisch) communicatiemiddel, met gebruikmaking van briefpapier van de klant of door WFC goedgekeurde sheets voor monsterverzending of elektronische bestelformulieren, met dien verstande dat over de in deze Voorwaarden niet specifiek genoemde commerciële aspecten van de opdracht (waaronder prijs, geschatte doorlooptijd en leveringsdatum) ten tijde van de opdracht overeenstemming wordt bereikt. De klant wordt geacht een opdracht geplaatst te hebben indien hij WFC een monster toestuurt onder vermelding van de klantreferentie. WFC is niet verplicht analytische werkzaamheden van welke aard ook aan te vangen, tenzij de inhoud van de opdracht duidelijk is en alle vereiste informatie ontvangen is. Indien WFC de opdracht niet in behandeling kan nemen, zal WFC hiervan de klant per ommegaande op de hoogte brengen.
 2. Behalve in geval van specifieke schriftelijke aanvaarding en ondertekening door de directie van WFC wordt iedere op enig moment door een klant (voor)gestelde voorwaarde (waaronder, maar niet uitsluitend, voorwaarden of bepalingen in de inkoopopdracht, instructies of enig ander document van de klant) die afwijkt van deze Voorwaarden afgewezen en geacht geen werking of geldigheid te hebben. Voorts zijn bijzondere voorwaarden of bepalingen betreffende eerdere opdrachten, waaronder bijzondere prijsafspraken, niet automatisch van toepassing op latere opdrachten. Iedere door WFC aanvaarde opdracht wordt als een afzonderlijke overeenkomst tussen WFC en de klant beschouwd. 
 3. WFC is gerechtigd beheer- en administratiekosten ten belope van maximaal vijfentwintig euro ((€ 25) in rekening te brengen voor aanvragen inzake aanvullende diensten voor een lopende opdracht. Aanvragen voor aanvullende diensten betreffende monsters die reeds naar het laboratorium overgebracht zijn worden behandeld als nieuwe opdrachten en kunnen leiden tot een evenredige aanpassing van de leveringsdatum. 
 4. Bezwaren tegen testresultaten kunnen door de klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van die resultaten worden ingediend. De kosten voor een herhaalde analyse of beoordeling komen evenwel ten laste van de klant, tenzij blijkt dat de ordegrootte van de resultaten van het herhaalde onderzoek niet overeenkomen met die van het eerste onderzoek.
 5. Aangeboden en uitgevoerde logistieke diensten dienen volledig betaald te worden, tenzij de opdracht daartoe vooraf door de klant geannuleerd of gewijzigd wordt, en wel ten minste achtenveertig (48) uur vooraf voor pick-updiensten, zesennegentig (96) uur vooraf voor monsternamediensten en één (1) week vooraf voor overige diensten.

4       Verplichtingen van de klant bij de aanlevering van informatie, monsters of materialen

 1. De informatie, monsters of materialen dienen in zodanige staat te verkeren dat de opstelling van rapporten/analyses/documenten of de productie van bestelde producten zonder problemen mogelijk is. WFC is gerechtigd een vooronderzoek naar de staat van de informatie, monsters of materialen te verrichten alvorens over te gaan tot het verwerken van de informatie, monsters of materialen, het opstellen van een rapport of het in gang zetten van de productie. De kosten voor dit vooronderzoek komen ten laste van de klant indien de informatie, monsters of materialen niet voldoen aan de eisen als bedoeld in deze clausule. Indien het vooronderzoek uitwijst dat het niet mogelijk is om de opdracht uit te voeren of enkel mogelijk is onder minder gunstige omstandigheden dan oorspronkelijk was voorzien is WFC gerechtigd de opdracht te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten, waarbij de tot op dat moment door WFC gemaakte kosten ten laste komen van de klant.
 2. De klant dient ervoor te zorgen, en garandeert hierbij dat geen enkel monster, materiaal of informatie enig gevaar oplevert, noch op het terrein van de klant, tijdens het transport of in bij WFC noch anderszins ten aanzien van de gebouwen, instrumenten, medewerkers of vertegenwoordigers van WFC.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om toe te zien op naleving van de regelgeving inzake gevaarlijke stoffen of gevoelige informatie, onder meer waar het gaat om informatie, transport en verwijdering, en om de medewerkers of vertegenwoordigers van WFC te informeren over veiligheids- en gezondheidsaspecten van de locatie, het monster of materiaal. Te denken valt aan  de mogelijke aanwezigheid van bewezen of vermeend toxische of andersoortige verontreinigende stoffen en de waarschijnlijke mate van verontreiniging, en over de risico's voor de gebouwen, instrumenten, medewerkers en vertegenwoordigers van WFC in verband met die verontreiniging.
 4. De klant is aansprakelijk en vrijwaart WFC voor alle kosten, schade, verplichtingen en letsels die voor WFC of haar medewerkers of vertegenwoordigers op enig moment, kunnen ontstaan ten gevolge van arbeid, behandeling van het monster van de klant of de omstandigheden op de plaats van de monsterafname. Dit geldt onder meer op de plaats van arbeid of  monsterafname, tijdens het transport of in het laboratorium.
 5. De klant draagt alle buitengewone kosten voor adequate verwijdering van uit het monster resulterend gevaarlijk afval, ongeacht of dat wel of niet als zodanig aangemerkt is. Op verzoek van WFC deelt de klant WFC de exacte samenstelling van de monsters mee.

5       Eigendomsoverdracht

 1. Alle monsters worden eigendom van WFC voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Tenzij de klant de kosten voor opslag op zich neemt, geldt voor WFC geen verplichting of aansprakelijkheid voor de opslag van aan haar toegezonden monsters, waaronder koel te bewaren monsters. Indien de klant de kosten voor opslag op zich neemt, zal WFC zakelijk redelijke maatregelen nemen voor het opslaan van de monsters conform de professionele praktijk.
 2. WFC kan de monsters onmiddellijk na uitvoering van de analyse verwijderen of vernietigen, tenzij WFC en de klant schriftelijk afspraken hebben gemaakt over de voorwaarden waaronder WFC het monster dient te bewaren. WFC kan de monsters ook na de overeengekomen bewaarperiode verwijderen of vernietigen, zulks zonder verdere kennisgeving en op kosten van de klant indien WFC extra kosten moet maken om te voldoen aan enigerlei regelgeving (zoals die met betrekking tot de verwijdering van gevaarlijk afval). Indien de klant verzoekt om terugzending van monstermateriaal dat niet nodig blijkt te zijn, zendt WFC dat materiaal terug op kosten en voor risico van de klant. In dat geval draagt WFC de teruggezonden monsters weer in eigendom over aan de Klant en levert ze die monsters af op een door de Klant aangeven wijze en locatie. De kosten voor deze levering komen voor rekening van de Klant.
 3. De eigendom van alle door WFC aan de klant geleverde analyseresultaten, producten, documentatie, apparatuur, software en dergelijke blijft bij WFC berusten totdat de klant alle daarmee verband houdende facturen volledig heeft voldaan, en totdat een dergelijke volledige betaling heeft plaatsgevonden kan de klant geen eigendomsrechten of andere gebruiksrechten op die zaken doen gelden. Voorts heeft WFC ook indien zij een opdracht aanvaard heeft en met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt het recht de verwerking van die opdracht op ieder moment stop te zetten en iedere werkzaamheid voor de klant te staken indien sprake is van een betalingsachterstand van de klant jegens WFC voor de opdracht in kwestie of enige andere opdracht.
 4. Ook na volledige betaling door de klant behoudt WFC het recht alle analyseresultaten of andere documentatie in een geanonimiseerde vorm die identificatie van de klant uitsluit te bewaren, te gebruiken en te publiceren.

6       Leverdata en doorlooptijden

 1. Leverdata en doorlooptijden zijn gebaseerd op schattingen en houden voor WFC geen verplichting in. Niettemin zal WFC zich zakelijk redelijke inspanningen getroosten om de door haar geraamde uiterste termijnen in acht te nemen.
 2. Analyseresultaten worden in de regel onmiddellijk na voltooiing van de analyse via briefpost en/of e-mail of een ander elektronisch communicatiemiddel toegezonden aan de door de klant in de opdracht aangegeven personen.

7       Beperkte garanties en verantwoordelijkheden

 1. Opdrachten worden uitgevoerd onder de voor WFC beschikbare condities en volgens de technieken en methodes zoals die op het moment van uitvoering door WFC ontwikkeld zijn en doorgaans toegepast worden, en de resultaten zijn mogelijk niet altijd honderd procent exact en/of relevant. Analyses, interpretaties, beoordelingen, adviezen en conclusies worden opgesteld conform de in het zakelijk verkeer geldende zorgvuldigheidsnormen, maar WFC kan niet garanderen dat ze altijd correct of absoluut zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld bij aanvaarding van de opdracht vervalt iedere door WFC geboden garantie zes maanden na de datum van start van de opdracht. In alle gevallen dient de klant de geldigheid van door WFC geleverde adviezen, software, resultaten, interpretaties, beoordelingen en conclusies zelf te controleren indien hij daar in belangrijke aangelegenheden op wenst te vertrouwen, en hij doet dat op eigen risico.
 2. Ieder analytisch rapport heeft uitsluitend betrekking op het door WFC geanalyseerde monster. Indien WFC niet uitdrukkelijk opdracht heeft gekregen tot en betaald is voor de opstelling van een monsterafnameplan (waarin onder meer vastgelegd is welke monsters uit welke grondstoffen en eindproducten moeten worden geanalyseerd en in welke frequentie dat moet gebeuren) en het vaststellen van het exacte bereik van de uit te voeren analyse, of als de klant de aanbevelingen van WFC dienaangaande niet opgevolgd heeft, kan WFC op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden ingeval het monsterafnameplan en/of het analysebereik ontoereikend of inadequaat blijkt/blijken te zijn. 
 3. De klant is verantwoordelijk voor de juiste aanlevering van monsters die voor onderzoek/analyse c.q. materialen die voor productie aan WFC verzonden worden. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen aanvaardt WFC geen aansprakelijkheid voor enige schade die kan ontstaan aan monsters tijdens het transport of in een inrichting of op een terrein waar logistieke diensten worden verleend. De klant is te allen tijde gehouden zorg te dragen voor de veiligheid, verpakking en verzekering van het monster, vanaf het moment van verzending tot het moment van aflevering ten kantore van of bij de laboratoria van WFC. WFC zal de monsters overeenkomstig de in het zakelijk verkeer geldende zorgvuldigheidsnormen behandelen en opslaan, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of vernietiging van monsters, ook niet na de ontvangst daarvan in haar laboratoria.
 4. De klant verklaart en garandeert dat alle voor analysedoeleinden aan WFC te verzenden monsters veilig zijn en in stabiele staat verkeren, en verbindt zich ertoe WFC te vrijwaren voor alle schade, letsel, vorderingen en kosten die voor WFC of haar medewerkers kunnen ontstaan als gevolg van een niet veilige of stabiele staat van een monster, zelfs al heeft de klant op het monster of enig bestelformulier melding gemaakt van een geconstateerd probleem met het monster. Indien de monsters gevaarlijke stoffen bevatten of anderszins risico's met zich meebrengen dient de klant WFC daarvan te allen tijde vóór verzending schriftelijk in kennis te stellen en de monsters, verpakking en/of dozen van passende aanduidingen te voorzien.
 5. Tenzij door alle partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betreft de contractuele relatie uitsluitend de klant en WFC. De klant zal WFC schadeloos stellen en vrijwaren voor alle vorderingen van derden die op enigerlei wijze met de klant of de opdracht van de klant verband houden.

8       Beperking van aansprakelijkheid

 1. Tenzij deze beperkingen op grond van toepasselijke wetgeving niet zijn toegestaan of nietig zijn: (a) WFC (evenals haar medewerkers, kantoorpersoneel, vertegenwoordigers, leidinggevenden, directieleden, agenten en adviseurs alsmede alle aan WFC gelieerde ondernemingen of partnerondernemingen, de “WFC Vrijwarende Partijen”) is slechts aansprakelijk voor bewezen directe en rechtstreekse schade die in het kader van de uitvoering van een opdracht is veroorzaakt door opzettelijke fouten van een WFC Vrijwarende Partij, en zulks alleen indien WFC daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld ten laatste zes (6) maanden nadat de klant kennis heeft genomen van de betreffende vordering (tenzij toepasselijke wetgeving een langere termijn voorschrijft die niet contractueel kan worden beperkt), en (b) in alle gevallen (op grond van de overeenkomst, onrechtmatige daad, nalatigheid, risico-aansprakelijkheid, door vrijwaring of anderszins) is de aansprakelijkheid van WFC Vrijwarende Partijen voor elke vordering of reeks van onderling samenhangende vorderingen, en daarmee de exclusieve verhaalsmogelijkheid van de klant, met betrekking tot onder deze Voorwaarden vallende diensten van WFC beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (i) het bedrag van de directe en rechtstreekse schade die is veroorzaakt door opzettelijke fouten van een WFC Vrijwarende Partij in het kader van de uitvoering van de opdracht, en (ii) vijf maal het bedrag dat WFC daadwerkelijk van de klant heeft ontvangen in het kader van de opdracht, met een maximum van zeven duizend vijf honderd euro (€ 7.500).
 2. De WFC Vrijwarende Partijen zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, directe schade of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van clientèle, winst, goodwill, zakelijke mogelijkheden en dergelijke) die de klant of een derde heeft geleden.
 3. Voorwaarde voor de aanvaarding van een opdracht door WFC is dat de klant de WFC Vrijwarende Partijen vrijwaart voor alle schade, letsel, vorderingen en kosten ten nadele van de Vrijwarende Partijen die het gevolg zijn van, voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met de door ES krachtens deze Voorwaarden vervulde rol of geleverde diensten, producten of software, behalve voor zover ze conform deze Voorwaarden ten laste komen van de WFC Vrijwarende Partijen. Door een opdracht te plaatsen, stemt de klant ermee in om deze vrijwaring te verlenen.

9       Overmacht

 1. WFC is niet aansprakelijk voor vertragingen, fouten, schade of andere problemen als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die door WFC niet te voorzien of redelijkerwijs te beïnvloeden zijn of die voortvloeien uit de naleving van na de datum van totstandkoming van de overeenkomst in werking tredende wet- en regelgeving of de inwilliging van alsdan ontvangen verzoeken van overheidsinstanties. Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen aanhoudt, is WFC voorts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de klant.


10    Geheimhouding en verwerking van klantgegevens

 1. WFC is gerechtigd van de klant op enigerlei wijze ontvangen gegevens van persoonlijke of commerciële aard op te slaan en te verwerken, ongeacht of die gegevens rechtstreeks van de klant of via een derde verkregen zijn, en zal zakelijk redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens geheim te houden en enkel aan te wenden voor het doel waarvoor ze door de klant verstrekt zijn. Voor zover WFC aangemerkt kan worden als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal WFC bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover dat nodig is voor het nakomen van de overeenkomst of het voldoen aan een wettelijke verplichting. WFC zal passende veiligheidsmaatregelen treffen om persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang te beschermen.
 2. Onverminderd de rechten van WFC als bedoeld in clausule en haar recht om analyseresultaten en rapporten te gebruiken ter ondersteuning van aanspraken op betaling voor geleverde diensten zal WFC zakelijk redelijke maatregelen nemen om dergelijke resultaten en rapporten geheim te houden.
 3. Resultaten van analyses worden uitsluitend opgesteld en geleverd voor gebruik door de klant en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WFC niet aan derden worden meegedeeld, voor welk doel dan ook. Voorts geldt voor de klant een plicht tot geheimhouding ten aanzien van alle door WFC verleende diensten en de resultaten daarvan, alsook waar het gaat om de samenstelling van door WFC geleverde producten en software. 
 4. Resultaten van analyses mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WFC niet in het publieke domein bekendgemaakt of geëxploiteerd worden. Ook indien dergelijke schriftelijke toestemming van WFC verkregen wordt, geldt dat de klant (a) aansprakelijk blijft voor alle gevolgen van de bekendmaking van die resultaten aan een derde en het gebruik dat die derde van die resultaten maakt en (b) er hierbij mee instemt de Gevrijwaarde Partijen te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid die voor de Gevrijwaarde Partijen kan ontstaan als gevolg van een dergelijke bekendmaking of een dergelijk gebruik door een derde. 

11    Beperking van garantie en overige bepalingen

 1. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT WIJST WFC ALLE BEPALINGEN, VOORWAARDEN EN GARANTIES (DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERHANDELBARE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) MET BETREKKING TOT DE METHODE, DE KWALITEIT EN HET TIJDSTIP VAN DE ONDERZOEKSDIENSTEN EN DE DOOR WFC GELEVERDE RESULTATEN, APPARATUUR, PRODUCTEN OF SOFTWARE VAN DE HAND. DE IN DEZE VOORWAARDEN VERVATTE GARANTIES, VERPLICHTINGEN EN VERBINTENISSEN VAN WFC ZIJN EXCLUSIEF.
 2. Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door WFC schriftelijk worden gewijzigd en op opdrachten is de meest recente versie van deze Voorwaarden van toepassing zoals die op het moment van aanvaarding van de opdracht door WFC van kracht is.
 3. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank vernietigd of beperkt wordt of nietig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden blijven alle overige bepalingen zoveel als mogelijk is van kracht. In dergelijke gevallen zullen de partijen ter vervanging een nieuwe bepaling of nieuwe bepalingen overeenkomen, waarbij doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling of bepalingen van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 4. Het feit dat WFC of de klant een recht uit hoofde van deze Voorwaarden niet uitoefent kan niet worden uitgelegd als een afstand doen of verval van dat recht. 

12    Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Uitleg, geldigheid en toepassing van deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank in het arrondissement waarin de onderneming van WFC die de betreffende opdracht aanvaard heeft haar zetel heeft (ook in geval van betrokkenheid van meerdere raadslieden of derden-gedaagden), welke rechtbank exclusieve jurisdictie heeft.  
©1999 - 2023 WFC BV Alles op deze website is met de grootste zorg samengesteld, mochten er zaken op staan die onjuist zijn of van copyright van derden zijn voorzien, laat het ons alstublieft weten

Deze website maakt gebruik van Cookies. Dit zijn uitsluitend cookies om de website te kunnen laten werken. Als u verder gaat op onze website, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.